Centrum inkluze o.p.s. pořádá Konferenci IN-VIT: Společně k úspěchu pod záštitou odboru školství Magistrátu Města Opavy


Mesto-Opava

Konference IN-VIT:

Společně k úspěchu

Představení inovativních metod v oblasti společného vzdělávání

30. května 2022

KD Na Rybníčku, Na Rybníčku 380/43, 746 01 Opava

Do začátku konference zbývá…

Konference IN-VIT: Společně k úspěchu

Konference IN-VIT: Společně k úspěchu

Termín konání: 30. 5. 2022

Místo konání: KD Na Rybníčku, Na Rybníčku 380/43, 746 01 Opava

Pořadatel: Centrum inkluze o.p.s.

Smysl/účel akce: Představení inovativních metod v oblasti společného vzdělávání

Výsledek akce: Možnosti uplatnění inovativních metod v praxi

Akci pořádáme ZDARMA v rámci projektu IN-VIT 2 Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 financovaného z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.
Přednášející


Andrej Drbohlav

spisovatel, etoped a terapeut


Olga Havlátová

lektorka


Hana Hlisnikovská

kariérová poradkyně, psychoterapeutka


Julie Janečková

lektorka


Natálie Jaššová

ředitelka ZŠ


Martina Koplová

sociální pracovnice


Monika Kotrbová

projektová manažerka a metodička


Tereza Svačinová

projektová manažerka


Veronika Švomová

metodička


Rozálie Zlámalová

sociální pedagog

Program konference

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Úvodní slovo

L. Stanjurová – ředitelka CI, E. Janíčková – moderátorka

9:15 – 9:50

Kariérové poradenství na ZŠ

H. Hlisnikovská

více

Příspěvek mapuje tříletou realizaci projektových aktivit zaměřených na kariérové poradenství pro žáky v regionu Vítkovska (projekt IN-VIT 2) a představí karierové poradenství jako jednu ze služeb pro veřejnost, žáky, studenty a rodiče. Seznámí vás se specifiky práce s dětmi a rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí a představí možnosti návazné podpory žáků při přechodu ze základních škol na školy střední.

9:50 – 10:25

Sociální pedagog a jeho funkce na základní škole

N. Jaššová, R. Zlámalová
více

Sociální situace žáků na českých školách je velmi pestrá. Na jedné straně jsou tu žáci rodičů s vysokoškolským titulem, na druhé ti, jejichž rodiče se sotva umějí podepsat. Domácí prostředí děti výrazně ovlivňuje – nejen tedy v rovině dosaženého vzdělání rodičů, ale i v rovině jejich socio-ekonomických možností (potvrzeno výzkumem ČŠI). Učitelé jsou schopni individuálně přistupovat k míře nadání žáků při vzdělávání, ale jsou schopni ještě zohlednit individuálně i socioekonomický status rodin? Není tento jev už překračující rovinu vzdělávací i výchovnou? Není právě toto práce a pole působnosti sociálního pedagoga, jehož funkce by měla být na školách odpovědně personálně obsazena?

Na pozici sociálního pedagoga je nejdůležitější činností ochrana dětí, a to jak v oblasti zanedbání ze strany rodiny, tak i např. vyhledávání problémů v rámci školy, školní třídy či u skupiny žáků. Sociální pedagog má dále za úkol provádět sociální práci s rodinou žáka v případě, že se vyskytne jakýkoliv problém. Podpora a práce probíhá formou poskytování intervencí, krizových intervencí, krizové pomoci či sociální rehabilitace. Působí preventivně v oblasti chování, sociální patologii nebo v oblasti záškoláctví. Velmi důležitou činností je také depistáž v přirozeném prostředí rodiny. V neposlední řadě pak je úkolem práce sociálního pedagoga komunikovat s dalšími institucemi jako OSPOD, MŠ, obec, NNO, zdravotnické zařízení apod.

10:25 – 10:45

Coffeebreak

10:45 – 11:20

Školské poradenské pracoviště HOUPAČKA

P. Beková, A. Mášová, J. Špoková

více

Cílem příspěvku je seznámit účastníky s koncepcí ŠPP Houpačka a fungováním poradenského pracoviště v Základní škole a gymnáziu Vítkov napříč všemi třemi stupni vzdělávání. Podrobněji se budeme věnovat složení poradenského pracoviště a rozdělení kompetencí mezi členy poradenského pracoviště. Dále také budeme informovat zúčastněné o poskytovaných službách a o tom, komu jsou tyto služby určeny.

11:20 – 12:00

Současné charakteristiky fungování asistentů pedagoga v našich školách

O. Havlátová

více

Cílem příspěvku je stručné seznámení se současnými charakteristikami fungování asistentů pedagoga v mateřských a základních školách. Budou představeny hlavní bariéry efektivní spolupráce asistentů pedagoga s vyučujícími, které mohou významně ovlivnit kvalitu a průběh vzdělávacího procesu. Seznámíme se základní rolí a kompetencemi AP a poukážeme na problematické situace při využívání asistentů pedagoga. 

12:00 – 13:00

Pauza na oběd

13:00 – 13:40

Wellbeing žáků i učitelů jako nezbytnost pro efektivní učení

J. Janečková

více

Co je wellbeing ve školním prostředí? Jak se zvýšená míra stresu promítá do wellbeingu dětí i učitelů? Jakou roli hrají dobré kvalitní vztahy ve škole? Jak podpořit jejich vytváření?

Wellbeing je v současné době jednou z nejskloňovanějších věcí, o které se mluví v souvislosti s proměnou vzdělávání jako celku. Škola hraje klíčovou roli ve wellbeingu dětí. Učitel, respektive vztah žáka a učitele, může být tím nejvíce potřebným a stabilizujícím prvkem v životě dítěte. Wellbeing a dosáhnutí maximálního možného potenciálu dítěte nelze oddělit. Zároveň je wellbeing také klíčem pro vnímání pocitu naplnění a smysluplnosti našich životů. Je zkrátka důležité, mít se spolu ve škole dobře.

13:40 – 14:20

KiVa – program proti šikaně

M. Kotrbová, V. Švomová

více

KiVa je program proti šikaně vyvinutý na základě výzkumu a vědecky ověřených výsledků, který vytvořila Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury. Jeho vysoká efektivita byla prokázána prostřednictvím velké celostátní randomizované kontrolované studie a několika dalších studií. Program KiVa je využíván po celém světě a jedná se také o program, který je předmětem nejvíce studií. V současné době probíhá pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence na základních školách v ČR. Cílem prezentace je představení programu KiVa a sdílení zkušeností s implementací na zapojených školách.

14:20 – 14:40

Coffeebreak

14:40 – 15:20

Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti? – představení karty KID a projektu Signály

M. Koplová, T. Svačinová

více

Nástroj pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte vznikl za účelem sjednocení znaků a postupů v oblasti podpory ohrožených dětí napříč resorty. Karta identifikace špatného zacházení s dětmi (tzv. karta KID) byla vytvořena za koordinace ČOSIV ve spolupráci čtyř klíčových ministerstev (MŠMT, MPSV, MZČR a MVČR), předních psychologů a zástupců krizových služeb pro děti. Pilotáž karty KID probíhala v rámci projektu Signály na Mostecku. Společně s kartou KID budou stručně prezentovány poznatky z mezinárodně uznávané studie ACE Study, která se věnuje tématu negativních zkušeností z dětství a jejich vlivu na celý následný život, což s tématem včasné identifikace ohroženého dítěte úzce souvisí.

Projekt Signály, který ČOSIV realizuje za podpory Nadace České spořitelny, zkoordinoval právě tvorbu karty KID a kromě toho má za cíl podporu ohrožených dětí především posílením mezioborové spolupráce všech zapojených aktérů a metodickou podporou klíčových profesionálů, kteří mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Jeho záměrem je naučit všechny tyto klíčové profese včas rozpoznat ohrožené dítě a dokázat ho napojit na vhodnou pomoc. Projekt se převážně realizuje na Mostecku.

15:20 – 16:00

Sebepoznávací a inkluzivní projekty ve třídě

A. Drbohlav

více

Anotace: Andrej Drbohlav, dětský terapeut a etoped ve svém příspěvku představí základní strukturu přípravy sebepoznávacího výletu pro žáky základních škol, který rozvíjí vztahy a kooperaci, sociální role, individuální utilitu a kolektivní odpovědnost v obtížných podmínkách. Na přípravě výletu se z výrazně větší části spolupodílí samotní žáci a učitel v období přípravy působí pouze jako mentor, supervizor a průvodce. Realizace takového projektu má přesnou strukturu a rozvíjí specifické uvědomění sebe sama ve skupině a skupinové vědomí všech jejich členů. 

16:00 – 16:15

Závěr

Registrace

Přihlaste se na konferenci včas… Maximální kapacita je 100 účastníků.


Registrovat